Lien de telechargement

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable - DeGun TPB.rar

..

. .

. . .. :: iiiir; moi :::: .. .. :: iirr7:, …

., 7LJLYLv777rii : je ; 777rvri :, j7vJYLr ; irrii : irv77 : je :,

. . .: irLU1L77; ::: iiiiiirr77LvL7YUXYi. : ivYJri : ; i:, ::: ii ,,: 77LLjU2jU7 :

. . : J5X2jr7rri ; aller; rr77 rire ; riiirvuu2UFqZJ : .rjLYL7r7rrii :: je ; iL ; :, ; rii7rvLLukUYr :.

i5N227r ; rii; rire; rrrr : je ; je :: irirr; LY5XG0U. .715u251vriii : irr ; je :: irir; 7LJYSPXuji

.: 71SjYL7vYiirL77rv77r77rir :: i7iii7r77vYjuXN87 .2OE5Y5FSUJ77 ;;: r; r; 7r7i :::: ::: ii77J5NqNSFL :

.vGqjrLYr7J7rrYLvvYYYvLrriirYLYYJ7YJUYju2uYYSGBSi,:.iBBZ2jUY2uYLYLLrr77rr ; ri:,; des rires:; rrr7r77YuXkSSEFL.

iuEk2u5jL72uUUUvLYjYuYjLY7Juuvv7uUuuj7LLuu5FPFSXBM ;., 7BBBk1U51SU125uuv7777v ; je : je ; riiiiii7777jYujUU12XkJ.

.vEBkuFquJjjL1SFU521jUjUuUYjFPUuUuYUJjLLLJLU2SSqSFGBPu:., GBGYjUkSP51juYuLUUU7r: ii:; L7riirYvYj2YJ7YU2vUF5r

.vqO155U2UuSUU2UJ5PNUJYuj51SJYLFFF2FUjYuUuLLUEq0qNSkZBXJr, : MMkU2U1F5JjYuuUu5ULiir7rLL7rJvuuuLUUU22v25UJPBBF

.J0E5151JUY2kS5SJJ21r : …. ,, …

v0Z1kPkL1FUJkSS1XJ:.,., ..: UN27YYYLYYUUUYujuY2SXXXkB0jri: NqE80UY7L7JYJ7L7YuJ77LJLL7v7LjJLYLLLUYYU5PBB7 …:.

: UEk0GX1X5SjU1FU0L. :::::: ::, iJuYuJuU1Juj12F155PX0ZOMMU7LPMBBBF12XFkSkUuLUj1SPuUF5L ;; j2SuU21Juu51UUBN. , r: moi ::,:,

iUP0PP2SS2JUUF11j, .i :: .i: ;;: ri.:jY7rY5EXF252EPPUv :::iL0MFY0BBMZ5uL55Y;i,,,7UjYF7vj5F1j5SSkFJJJ5F5Fkj57. ii, ii ;

UPZF1UUjUYU5PFXuL.::::ii77irr:,;LLrjYUSXFk1UUXFY ,. .U1GBBMMSU10F7. .rUSuUJJr ; ii : 7YULj2Uj1u1L. : ii ::,: envie, oui,

.U0NFuF55u1FNPqFSL., :. : R7 ; :: i: iLPuLjSkXuUjSP0ki. .:; je ::.; PBMOB8SFqP7 ,,:,. .rY7 :. : r77YY152Jv77

, JF0FFX05UUSP0kXE1,.:, Envy :: :: LGSSU1XXvJ21XBki .iJU121YrrNMMMBM01N5i.: J152qL: ..,. .: ..: Y2Lu52jFUS1i ::: ::.,:.:.

. ::, ri: je :: 1qF25jUjUUPEMP7.: 72JY7v7rLBBBNO0NUU2 ; .i777r ; rYr ; : ,,, : 7L1uFLi ,. r20qX11jUJYii, ::: ,,. ,,,

., jXP5GSXP0XSFqkFkMOj. .: ,,:;,: uS1FJYY2XEkqkj; iii ::::: riPBB0ENU185i.,: iii, :::; ii ::: rv7r; 7LLr :., UM8kEk5jjv7 : ,, ::,

iXXXZFNPXPkX55UPkMBk :. , YGNq2U2k2F5S127i : je, ::,. R7i1BBZPNXPMX :::; iiYPMM5i: iii ::, :: rii: rire: .iXE8ZZq88NJ: .. ::,

iq1ZM0MNZEM0XSZ00X8BBqjii:, 7M05NG51FquYuSur ::, :: v5MBBi, SBMPEGqN5Y ::: LFBBB1MMj: iii: i7qBBkL7iir: iYEG8qPqMMMr., i:

v7BBB0OGZ0Zk0NPF0OMOBBBBBGkFEMEqXqJj1kF17:,: i7u0Xvi. . rPN2M80U:, :: i7OBFZBPi.,: rjBBB7MBuri: r7u500GqN0MMO2Y507.7GP08Z8ZOqqNPqZNZGBMBBBBM5X8MZ0F1u11Nqk2Y: i,,, r7r,. :,. 7BBBBNGur :, … 7Test :, U8ME50Ov7iivSkXNMEqkG8MMBOqSL.

7N1BMMEEMNqZNMZZqGGMGMG8NqPZEN51YjU51q527 ;;;iY2L. … 77.:0BMMEqSFYvii ,. . : Yj ::, i75XEZMMMNNNES2XBj. .

: rBGBMNqMqGMMZ8G0PZMME8NEE8EE51FkjYYkS1UuvujPqY. . rMN5NqqBS7. , Yi., R. .rvLrL2PSNZBBBMZPE0NPkq0i

2q7kMSZZMEBBEXNPNX8kIERAN3kXEqPG5YLU1F2XkF525Y. …..: NkFUFu :. .: jur5Fi ; E0X8GEEMMBBMkSkNXN0Ui :

,, i8FOqMMGGB8P5E0qkZNNqNSqE5LFPuL2U25P12j2uur:.,., … ::. vBk1Xji, … ..:,. . . ..iPEP8OMZ8OBGZNqF51PS7

. iNNEEBNMM8PN8MEqZMXkNG0OU2kSY22UUk1UvjUuvYvi. ::, …,:,. ,,,.Y5FXMOMOB8ZEZUUFN5j :

iu2XFXB8MGNMOMOBBBBBBBBB88XFXSJ2uU5k125jLU7 :. : ,,,.,. ; jPEEGF ; : ri. :., .. … :., 7771J5OBBZNZkPXSFOMY.. , .r7SOGM8MBBBBBBBBPji: iJEZBBENqEPSUFkkU2U2uur:, .., .. iYBBXOMM1Y :::::, ::, …,., … JLJqqqMOZSkXEqGMGUu.

:k8kEGBBBBBM7:,. ., rEB8P0X1qFFFFL1kFYLv7ii : rvi. : UMBBBBGuiiii. ::,. :::.,.: iri7SBq0Z8XqqqSPSUri, .. SM0E5L:, .., ..,.,:,.,; NMMNq88qXUSFPSkFiNMq2kGBMk7i ::: ::; je ::: 7r;: 7uPGqN1582iLUi.

.YME0U7iii :: L:., :: i, …: FBBMBBBBBBBOMBBOME0i: kEF;: iLEBZG5vrLri ::::: ri; rjXBBBBBJ ..

vNE1YYY ; LYr : ;,. ,,:. 7 :: je :: UMBBZMP7r77r :,. .ZOuv7rii ; kkNMBBq5UvLLYUPSZEZEOPGBM

; FU7r7777jY7i7r : .i :,:i,:i;i ::iuBZY :. . .uBMPJLr ; je:,. …, :::: 7YGB8JYYviiijJv

.YPYLriL7LYLu77Yj :: 7i,: je:, :::: je. : 1NP1Su7r7rriYUjF1uBBBqF2J ::. : F7 :: ii :::: envie …. .

.r1Y7r7iYrUJLYuLjr7rLv: ii :::::; r7i, r7; vYLjjUYvLjr7 ; ii :::: je :,. .,. : ii: 7: ,, ::ri,:. …

.r7YYY ; rr7ivL7rjLYvrrrr7: ii ::; iii; ::, …………, ..,.: ii ::, … .,. :::, .. Luiiiiii :: envie: …,: .. e. .JE,

.iYYYv ;:77i : ; j7 : 7uLLL77i7 ; 7L7i : envie ; je; ii ::: ::: i: :::; ii; virii : ii,., ……. ,,: ,: ,,,., Jriii ::, irr :. :, … déjà ::

, iLLvr;:irr:irUr7vurjYY77vuUJr7i; v7v1viiriiii ; ; iiir ; 777irr777;,: …, .. …, rY7r :: je; ::: je: Lr. . ..:JE. :: … ii :: rvi,:,

, i77L77rr :: ir; i7UYLYSJL7jYUJJu1UvLvLUYUULr ;; Yvrir77riirrjjjrrYv7JuUr: …, … .: LuUvLUSJr ::: i, .. ,,., 7;:. :: ,,: ri: 7i,:

: envie; iiri :: ii; ivYLrrU12Yu2Jjj1UjLLj52512L7JkuLvuLLLY7r72JYYYv2LYjFJr :: … je : je ; 1MBBSvYYYL7 ; je : …… : …. r82 ,,,. : .. : je :

.ir ;:je ; i : iii : :: iLYYvYJ22UjSPkUF51Lj7U5UUFu2UXSj7u1uLUUurY2JvUuYYv7YLr : YUSNOEMMMMBBMSJv7 ; 7 ;; i: ……., …, iuYi :: .. ::

: 7rrr7r7; je : je ::: je : irrirYqkk2qXNNOZ0F5UL5XJ12U1XUuJS1SFF1Uv1u55kkUJULLv1JJ8B0ON2ju1PqZNkJ7rLri :: ,,.,., ……,. RPj7;

, Jrii7v7 ::: je ::::: ii ; je; 7YYU2ZMBBBBBGE882EXkPk5X11UF5FqNSUk2MXqNqG2PFOE0BME8X2j5YLiJ1SkZXurrrr ::.,., …, ….:, ..: ii.

.YJirvi7ri : ; ::: r; r; ri7vSYYkBBMOE7 : ….. : uqBB8OXkEqPG8BPqNMU0PNjYLi : .NBBO5qYvUUJ7iir772Eqv7r ; ii ::: ….. ,,, …,:. iii :: r

vur7Yr ;; iir ::: rrrir7uUFPUJqXr UMBB2Y8U520BXLL,.: AimHarder iBB5jLY7L77 : i : ; : iLP0F7r ; je : je ::. : iuU2j1JLL1uri5BU .. :: :. je … ::: .je … ::: : .je

; 1LiU7rYri7i:iJv7rrrUSX2Li ::. . ,, ….: .., Si. : BBEkJYL : ii7jYvvr ; i1GP7ri :: 7LUuF1jri ::, iLL710B … :: ii ::: .. rL, ….: :

.jqJvr7vLr7ii7Y7v7rr7YULr :::::: ii ,,,:, :::,: ,,. ,,; je. . ,: ….. ::: SG2Yvrvi :: 7LuL;, :: i: iir7FU. ,. ::::: ,,.: Jr. …,. :::

, 5SFj7i777ii ; Lrr7Y7rr7rririi : ; ir :: i:, :: :::, :::: iir :. , 7u. .,.,. .Y2LjUr7 :,. :: je: ;; rJ8kUX8P1v7ri ::::: rrrii: 7Jk. …: ,, .. i7: .. ,,: ,, Y:

: YEFJLLi; j7i777iLYYr7777jJLiii ; iiiir : i7Yii ; aller;:. JE: ….: …,. ,,, ::: uF1vr:,.,.,.:: iir2BBOqX22JjvYL7: r; iir ;; i75r …., : je :. ., pot:

. .jE5U2Yr7kjL7Lr7Lu7rrLrLUY7vr7rLvYJJLYL7iYL ; irii : ir :, i : rLr ,, …..,.,. :::. JU7 ; :. : II :, ; je : rvjSNP0Xk5S2UYYYYL7iiiiriiijk2r :, je ; :. . ……. des rires:

LMj22J7uuu7rrLLjrr7L7LvY7L77vUjjYJu5LvL7r7r7rr7Jr7i :: iir:, … ,, ::::::, r1GEYvrr ::::. Je :: i77LJqESJuUFuJLUuuLL :::: r7.

iBF7XUU5uYY7YJUYLYY7r7Y7u7r7UjYLjJUYjLY7LLuJYrrrY7;: r7r; je, ..:. ,,,, je :. LNBBBP277ri ::.:, :::: LvY0BPUY5F5UUjuLjjUJUJUjY7; i7j1Yr ::, …., .., rj

NNYk5u0U2uUjUUUU2Lv7JJjL7rL77Y2Ukuju2L2UUU2uY77 ;77Yrrii :,. ,,, ::: ,,. 7BMXBOEEkjYiii ; ::: aller. .

. . .qBO1PkF17HaiLie01PLLUYjuYYUYYYSqEqNX0qZkFjYLYLLvYLYvL7jr :::., ::,: ..: jPB0SNMEq2ujvrY7 ; ::: ii ; 7JjXNGFUU5SX1UX2

. .:. iMMOX5k25NSFuUjjYUJYJ5JSXXk0kN0NEM0E8ZkFUUJYYUYLj1Yjvr :::: ,,,:,: rr, UZMPqN0FSSUri :: ….,:,., YqBBMPXXqXNSXkXSE0GP1u .

.: je : .., i0BB0Z5FFNkk55u225UFkF1XPPkNXqXqXZGBB8kqqNS5SXjS1jU ; ii :::: ,,: ri : .5MOqNP8MNi :, …. . .iUBBBBBZZPZ0ZNG8EZB8SUS5ur ; ::,: ,, … rjj. :JE.,..

..:; :: rYGBBBBNkXNkOZXXZZEPEEOZ8EE0GZZNZ8BBBBBBBE8ENXSk01ji:,;:, .i; ri : ,, … UBBBBBMr,., ………, … iYFUMMkZBZBBS : 7P00MEPkX : .:et :.. .

., :: i7vr2ZB *! ^$$^$;:! JAHBL $$ L0V na @ll od MONKEYZ ! QSFkBBBM. : Sctv83. :,: i : .FBBBBPuLr : allez gheruihgigldfhbgnlkhql

. … iYY1XXkGk0EOOBOMMONNPSJJ77i ::::::; 752J10SENL ::: irjUY7Ji,:; iriir7kBB7. , .iui. : F1v ; 7uZMGJr :,. ii :: ::: r7jXO0Zq0Ur ,, …, ..

. . … .., …: rrvY1UJr :::. .:, ….. …: 7,: kM7: L7: ii: .. ……

____) _____ ______

(, /) (, /), (, /)

/ (/ _ _ / __ / __ _ _ / _ _ / — (_

(/)) __ (/ _ / _ (_ / _ (_ (_ ((___ (/ _))) / ____) (_ (_ (_ / _))

(_ /) / (_ / (.- /)

(_ / (_ /

~~ ! DAKOTA DU SUD! ~~ ~~ ! DAKOTA DU SUD! ~~

– DeGun TPB ~~ ! DAKOTA DU SUD! ~~ ~~ ! DAKOTA DU SUD! ~~

Activation numérique de Windows 10 – Janvier 2021

L’activateur Windows 10 le plus simple et le plus efficace qui peut activer n’importe quelle version de Windows en un seul clic.

Il est 100% gratuit et sans virus du développeur bien connu Ratiborus.

(seul Windows Defender peut faire pipi et gémir)

Il ne nécessite aucune installation et peut fonctionner avec des clés USB.

HWID GEN (AKA : Hwidgen) est un outil de licence numérique qui ne nécessite pas d’activation de KMS ni d’astuces de mise à niveau (mise à niveau vers la dernière version de Windows à partir d’une version précédente de l’installation de Windows), développé par s1ave77 de MDL (My Digital Life). Active toutes les éditions/versions (y compris l’édition VL) du système d’exploitation Windows 10 avec une licence numérique perpétuelle. De plus, le processus d’activation est simple, il n’affecte aucun fichier système ni l’utilisation de clés d’activation divulguées ou volées.

HWID GEN est écrit dans le langage de script AutoHotkey (l’extension .mk3 dans le nom de fichier indique l’extension AutoHotkey), les fichiers intégrés (vous pouvez les extraire de l’ISO officiel de Windows 10) et les fichiers open source sur GitHub (compilés en EXE). Par conséquent, vous pouvez effectuer l’ensemble du processus d’activation manuellement. Son principe de fonctionnement est d’utiliser les vulnérabilités de Microsoft pour modifier le registre Windows afin d’atteindre les objectifs d’activation, qui suit le même chemin que le transfert insensé de WannaCry (cryptoworm ransomware) ainsi que le plus habile et modeste Adylkuzz. (malware d’extraction de crypto-monnaie) exploite le bogue Windows MS17-010 pour envahir votre ordinateur. BTW Je pense que l’écrivain Adylkuzza est plus intelligent et perspicace. Vouloir pleurer,par contre, c’est comme une foule irrationnelle !

// Éditions prises en charge de Windows 10 //

Nuage (N)

noyau (maison) (N)

noyau (état uniquement)

noyau (une langue) (N)

Professionnel (N)

Formation professionnelle (N)

Poste de travail professionnel (N)

éducation (N)

Entreprise (N)

Y (N) entreprise

Entreprise S (N) 2015

Entreprise S (N) 2016

Serveur par défaut (noyau) (N)

Cœur du serveur de centre de données) (N)

Solution serveur (noyau) (N)

// Demande //

L’outil effectue diverses analyses du système et peut prendre un certain temps à apparaître (selon les spécifications de votre système), pas besoin de paniquer, attendez juste une minute

Lorsque la version de licence en volume est installée avec VLSC ou MVS Business ISO, vous devez entrer la clé standard de vente au détail/OEM pour la réinitialisation

// Avis //

Cet activateur peut être signalé à tort comme une menace : Win32 : un gène de menace de logiciel malveillant à haut risque. Utilisez VirusTotal pour effectuer une analyse approfondie et faisant autorité.

. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::::::: | :::.

.:::: | | :::.

.:::: | ——– ——————————– | :::.

.:::: | | :::.

.:::: | ————————————————– – | :::.

. :::: | ________________________________________________________________________________ |

Votes 43 0

  • Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar torrent télécharger
  • Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar télécharger torrent

Leave a Reply

Your email address will not be published.